A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Szeptember 12.

Mária neve napja külön ünnepként csak Bécs fölmentése - 1683. szept. 12. - után, Szent XI. Ince pápa intézkedésére vált egyetemessé az Egyházban. Bécs ostroma alatt I. Lipót császár és udvara Passauba menekült, - fő a bátorság! - és itt könyörgött a kapucinus Mariahilf-kolostor kegyképe előtt a szabadulásért. Így lett a kegykép a győzelem napjának szakrális szimbóluma.

(Majd még három évet kellett várni Buda felszabadítására – 1686. – mely után a „felszabadító sereg” a török kiűzése okán végig rabolta az országot!)

 

Szent Hieronymus azt írja, hogy ez a név - Mária - a zsidóknál annyit jelent, mint Illuminatrix, megvilágosító.

„És bizonyára méltán tulajdoníttatik ez a név a tisztaságos Szűznek, akinek méhében akart fogantatni az öröktől fogva lévő Nap és az igaz világosság, mely megvilágosít minden e világra jövő embert.

Illuminatrix, Megvilágosító, tehát Mária, - mert valamint Krisztus mint Luminare majus, a nagyobbik világosító, különös móddal előttök vagyon az igazaknak, kik Nap által jelentetnek, úgy Mária, mint Luminare minus, kisebbik világosító, előttök vagyon a bűnösöknek, kik az étszaka által értetnek, nékiek különösen világosságot nyervén, mert a kegyelemnek minden világossága és minden adomány, mely a világosságnak Atyjától száll alá, ő általa száll az Anyaszentegyházra.

És valamint a theologusok szerént az alacsony sorsban lévő angyalok a feljebb lévő angyaltól világosíttatnak meg, és így következendőképpen az angyaloknak megvilágosíttatások a legfőbb Serafimtól vagyon, úgy az Anyaszentegyházra minden világosság a Szűz által terjed, mert Mária út, melyen a mennyei világosság a földre lejött. Út, mely által az isteni szeretetnek mélysége lángolván az híveknek szíveikben meggyújtatik, és az ő segétsége és esedezése által már ezzel, már amazzal közöltetik.

Mária a syrus nyelven annyit tészen, mint Domina, Úri asszony. – Valóban Mária minden teremtett állatnak asszonya, fejedelemnéje és királynéja, hatalom adatván nékie Fiától mind az égen, mind a földön. Valamint tehát Krisztus a mindeneket felhaladás által Úrnak neveztetik, úgy Mária legnagyobb méltósága által Asszonynak hivattatik.”

Ez szép összefoglaló Hieronymustól, akinél az értekezést olvasván, - melyben az őselemek megszemélyesítése és párhuzamba állítása látható - világosan tetten érhető szkíta-magyari származása és ennek okán az őskinyilatkoztatásból fakadó isten- és természetszemlélete.

 

Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,

Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál,

Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.

Imádd Jézust értünk, akit te szültél.

Szép liliomszál, szüzek virágja.

Könyörögj érettünk, istennek anyja.

Ó mely ékes vagy Mária,

bűnösöknek szószólója.

Moldvai csángó archaikus énekes ima

 (Lészped, Moldva)