A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Tanítás 2014-re

A 2014-es eSZTeNDő=iSTeNiDő gyakorlati próféciája

Visszatekintés az IDŐben

Mottó: „Miként a Nap és a Hold sem tud visszatükröződni a zavaros vízben, azonképpen a Mindenható sem tud visszatükröződni egy olyan szívben, amely az „én” és az „enyém” ideájától zavaros.” (Sri Ramakrishna)

2013 a Hold éve volt. 2014 a Szaturnusz éve lesz.
A Hold és a Szaturnusz a kozmikus rendben párban vannak és most egymás után következnek a Téridőben. Mindkettőnek a száma 28. A Hold 28 nap alatt kerüli meg a Földet, a Szaturnusz 28 év alatt a Napot. A Hold a vizek, nedvek, érzelmek árasztója, női minőség, a női ciklusok, hormonok vezérlője. A 2013-as évben áradtak a vizek. Források fakadtak szép számmal, vízerek mozogtak eddig ismeretlen gyorsasággal és erővel, árvíz is volt, annak dacára, hogy látszólag szárazság és meleg tombolt. Érzelemgazdag áradó évünkben nem kellett sok időjárási nehézséggel megküzdenünk, felszabadult időnket az érzelmi-lelki-szellemi hatásoknak engedhettük (volna) át. A befelé figyelés sok választ adott (adhatott volna). Aki megtette, jól járt, aki nem, vélhetően ebben az évben nehezített helyzetben kell megtennie.

A Holdhatásnak köszönhetően számos szellemi figyelmeztető jel és segítség érkezett, akár a guadalupei Szent Szűz másolatának illatos olajkönnyezése (2013. június 09.), akár másnap egy másik, a guadalupei Szent Szűz másolata melletti Béke Királynője Mária-kép olajkönnyezése (2013. június 10.), akár az oldalsebéből illatos olajat „vérző” Krisztus szobor üzeneteként (2013. június 09-10.), akár Mihály arkangyal (2013. okt-nov.) könnyezése okán. Vajon hányan tudjuk, hányan tudjuk és torpanunk meg elgondolkozva rajta, és hányan tudjuk, de meg se rántjuk a vállunkat…?

A tavalyi esztendő számos „könnyülést”, gyógyulást hozott (hozhatott volna) azoknak, akik megérezték, megértették az ÁRvíz=RÁ=Nap=Fény=Jézus és Boldogasszonyi Szűz Máriánk üzenetét: indítsd el magadban a szeretet áradását és indítsd el kifelé is a szeretet árasztását! Aki ezt nem tudja már mostanra működtetni, vagy helytelenül – ebben az évben szintén nehezített körülményei lesznek. Szaturnusz nem tréfál. Törvényei vannak. Sokat ad, de sokat vesz, visz…

Éppen ezért soha ne feledjük a tanítást:
„Dolgozni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen – úgy érdemes!”
Értendő ezalatt, hogy bármilyen tevékenységet, érzelmet, gondolatot, felelősen szabad és lehet csak végezni, sorsunk, jövőnk, hazánk, mely Isten országa jobbítása érdekében!

A jelenIDŐre vonatkozóan

Álmos nagyfejedelem üzenete: „Szkíták, nagyvitéz férfiak, emlékezzetek utatok kezdetére!”

Hogyan értelmezzük ezt a mai időkre?
Nekünk is emlékezni kell…! Emlékezni az útra, a Fény útjára, - a kezdetekre, az IDŐ kezdetére és végére, - emlékezni az út állomásaira, a jeles napokra, szent ünnepeinkre.

2014 a Szaturnusz éve. A mitológia szerint Szaturnusz Kronosznak az Idő istenének és Gaiának a Föld istennőjének a fia. Jelenleg kiemelten fontos földi életünkben az időtényező, hogy tudatosan figyeljünk arra, hogy mikor, minek érkezik ideje!
A Szaturnuszt a „Küszöb őré”-nek is nevezik, mert rajta túl már a földi ember életideje számára felfoghatatlan, és láthatatlan ún. külső bolygók sorakoznak. Ebbéli elnevezéséből kiindulva félre nem érthető módon megjelenik az igazmondás, igazszólás sürgető figyelmeztetése, hiszen testünkben a „küszöb” a torok, a lélek és a szellem elválasztó erőkapuja. Akik továbbra is hazudnak, kizárt a szellemi emelkedésük, mert megREKEDnek, berekednek. KRoNoSZ nevében megtaláljuk a KRóNiKa, és a KoRoNa jelentéseket, ami további figyelemfelhívás a múltunk hiteles megismerésére valamint a Szent Korona halaszthatatlan eszmei és gyakorlati IDŐSZERŰSÉGére.
Az állapotövi jegyeknél a Bak és a Vízöntő jeleníti meg a bolygó karakteres jellemvonásait és abból eredő kétpólusú hatását.


Minden teremtett létezőnek két pólusa van, a fényoldali építő és az árnyoldali lebontó állapot.
A Szaturnusz fényoldali üzenete: a szakralitás, a helyes felismerésekből eredő Tapasztalatok Bölcsessége, az IDŐ megszentelése, és a Törvény.
Tanítása: megfontoltság, szigor, a határaim (külső-belső) ismerete, kitartás, megtartó erő, alázat, próbák kiállása, lényeglátás, ősi értékek őrzése, egyszóval őseink alapvető áthághatatlan erkölcsi törvényei. A hiedelem és az ősemlékezet szerint a székelység bolygója.

Ebben az évben nagy változásokat élnek meg székely testvéreink, reméljük a fényoldali hatás lesz az erősebb. Ezért számos imát mondjuk értük, mert rajtuk keresztül hatnak ránk is az égi-földi események! A 2014-es évben a székelység dolga, őriző, megtartó ereje főleg a fizikai síkon munkál, a magyarság hite, imádságos ereje kell adja ehhez a muníciót. Furcsa módon mintha most megfordulna a feladat… Érthető módon, aki már be van zárva, be van szorítva, akinek mozgás- és életterét beszűkítik, (mint nekünk a belső hazában), annak a lelki szárnyalás okán lesz szabadsága. Szükségszerűen vagyunk „zárolva”, hogy végre megértsük: lelki és szellemi dolgokkal is szükséges foglalkoznunk az életben maradásunk és életben tartásunk érdekében. Ezért is elválaszthatatlan a székely-magyar párosság, mint a paszulyban rejlő életcsírakettős, - a szikecske és a gyököcske, mert a tiszta forrás náluk található, - isteni, ősi, tiszta spirituális hagyományaink mindenki számára elérhetően onnan meríthető.

A Szaturnusz árnyoldali üzenete: az alkímiai eredőjéből érthető, mert féme az ólom, ami az egyik legerősebb méreg. Ismerjük a középkori börtönök ólomkamráit, korunkban pedig a sugárbiológiai kísérletek egyik tartozéka. Ebben az időben kapjuk a legerősebb mérgeket fizikai és virtuális szinten egyaránt. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a spirituális „mérgeket” sem, ami jelenleg nagyobb veszély, mint a chemtrail, a vegyi fegyverekkel történő mérgezés. Szaturnuszi hatás! Vigyázz!
Az első változás, fordulat szembeötlően február első napjaiban várható.

Ismerd fel az árnyoldal tanításait: ok nélküli sértődékenység, kövesedés, becsontosodás, makacsság, rugalmatlanság, lustaság, a jóra való restség. Az alázat hiánya, (ami a gőg, az irigység, és a hiúság, a 3 ősi főbűn melegágya), a túlfeszítettség, túlterheltség, kényszeres megfelelés, elvárás, ősi értékeink helyett az új, idegen istenek, és az elferdített idegen tanok imádata, a hebehurgyaság, a szellemi korlátozottság, és az ezekből eredő befolyásolhatóság, kihasználás.
Ez nem más, mint a MATRIX.

Ez az év óriási meglepetéseket, megdöbbenéseket fog eredményezni úgy építően, mint lebontóan. Aki nem képes és nem is akar a lelkiismeretből fakadó helyes felismerés szerint élni, gondolkozni és tevékenykedni, az ebben az esztendőben kiváltképp súlyosan megbetegedhet. Várhatóan sok csonttörésre is lehet számítani.
Már fizikai szemmel is láthatóan „nyílik az olló”, és viharos gyorsasággal távolodnak el egymástól személyek, szinte érthetetlenül változnak meg érzések, gondolatok, érdekek. Gyakran a teljes zavarodottság lesz úrrá. A Szaturnuszhoz tartozik a bánya és a temető jelentése. Akkor elgondolkodhatunk az üzeneten! Egyben azon is, hogy temető és nem urna! A matrixba való beragadás, beragasztás hatása kiáltóan fog mutatkozni ebben az évben. Nagyon sokan már nem tudják levenni, és nagyon sokan lesznek, akik büszkén hordozzák, sőt felveszik a mélybehúzó ólomcsizmákat. Imádkozunk értük.

Ezekben a felvett és „menő”-nek sugallt matrix-kellékekben menni sem lehet, nemhogy felpattanni a lóra, a táltosparipánkra, hogy a szellemünk, az Időtlen Isteni Énünk segítsen az élethelyzeteink megértésében és megoldásában.

Márpedig ez az év a – Nyilas (az íjfeszítő népek, vagyis a magyarság) éve is. (A keleti zodiákusban a Ló éve.)
Hát ezért kezdtem Álmos ősatyánk idézetével…!
RAJTUNK MÚLIK!

Rajtunk múlik, hogy most ebben a kritikus „kozmikus választó” időben (véletlenül?!, most lesz a választás is), a bolygóállások, a csillagképletek melyik pólusát ragadjuk meg és alkalmazzuk egyéni és közösségi élethelyzeteinkben. Aki a Nyilas néphez tartozónak érzi magát, nem kérdés, hogy – ha még eddig nem tette meg, akkor most már - haladéktalanul elkezdi az építő változásokat magában elindítani, folyamatba helyezni. Az egyéni életpéldázat az igazi meggyőző erő, nem pedig, hogy politikai, vagy spirituális hordószónokként mit hirdetek. Éppen ezért nézzünk a dolgok és személyek MÖGÉ, hogy lássunk végre át a szitán!
A magyarság ügye elsősorban egyéni, és csak azután közösségi ügy. Sokan nem értik meg ezt. Pedig egyszerű. Ha mint egyén hibás az életvezetésem, hiányos és nem hiteles a tudásom, torz az istenképem, nem fér el bennem EGYként Jézus és Mária, nem tudom a gyermekemet a Hit és Szeretet útján tartani, addig NE vállaljak közszereplést, ne buzdítsak eszmékre, eszményekre, mert hiteltelen és álságos. Legalább mi ne csapjuk be saját magunkat és ezzel a jószándékú többséget. Most már kevés a jószándék, mert a pokolhoz vezető út is azzal van kikövezve (kő=Szaturnusz), több kell – az értelem és a bölcsesség, úgy is mondhatnók, hogy Honszerelem és Istenszerelem. A tiszta arc, a tiszta kéz, a tiszta lelkiismeret.
Hiába van megírva mennyei üdvtörténetünkben ettől az évtől kezdődően a Feltámadásunk, ha itt lent az Egónk által vezérelt Szabad Akaratunkból másként döntünk…!

Tehát, emlékezzünk utunk kezdetére!

2014. január 1-ről 2.-ra virradóra
v Joó Katalin tanító, gyógyító