A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

A Pálosok úttalan útjai

 

A Pálosok úttalan útjai - a „Feltámadás” szakrális útja

Schmidt Brigitta – A Thébai Remete Szent Pál csoport nagyzarándoklata a Pilisben

2016 nyarán

 

"Ma újra kezdem életem,

Napba állok meztelen,

Tavasz' szélnek engedem,

Bajtól tisztítsa lelkem."

 

 

A Pálos Rend

 

Boldog Özséb alapította, egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a fehér barátok rendje. Pálos ősatyáink mágus, táltos papok voltak, a szakrális uralkodók szellemi és fizikai védelmét biztosították, a szakrális királyság beavatottainak felkészítői, a szakrális király beavatói, és az ősi mágustudás tudói. Hitükben Boldogasszony tisztelete központi szerepet játszott. E Boldogasszony tisztelő pálosok templomaikat főként Máriára szentelték. Népünk hitében Boldogasszony már a kezdetektől jelen van, ő a Teremtő istenanyai fél, a termő, foganó, a Mindenek anyaméhe, s a később megjelenő Szűz Mária az ő földi megtestesülése. Ezért ajánlotta fel Szent István a Magyar Szent Koronát Boldogasszonynak, hogy visszavezessen bennünket Őskeresztény Boldogasszony hitünkhöz.

A Pilisben különleges építmények, (kolostorok, templomok, piramisok/peremesek, égi szerkezetek) különleges erőpontokon, erővonalakon épültek, melyek egyben beavató, hangoló és szakrális védelmi rendszert működtető erődítmények, alagútrendszerek voltak. A Pálosok ezeknek a rendszereknek a mindenkori őrzői.

 

 

A Pilis Szakralitása

 

A Pilis épített hegyrendszer, városrendszer, itt voltak a Szellemi központok, melyek egymással együttműködő rendszerként szolgáltak.

Itt volt (van) a Mindent-tudás központja, itt zajlottak a Szakrális Királyok beavatásai és a Szakrális Koronázás.

A Pilis az emberiség legnagyobb felhangoló hangvillája, Életfa, Világfa. Több pontján Őstornyok, Őstorony rendszerek, peremes Piramisok, objektumok, azaz a Pilisben teljes erőátviteli kozmikus erőbázisok működtek. Tudjuk, hogy a Világ felébredése a Pilisből indul, csöndesen, szépen, a Teremtő Isten által kijelölt időben.

 

 

A Pálosok úttalan útjai – a „Feltámadás” szakrális útja

 

Zarándok utunkat - a Feltámadás útját -, mint Ősi beavatási utat jártuk, avatódtunk, fénykapukat nyitottunk, gyógyítottunk és gyógyultunk. Ezt az utat csakis a Krisztusi feltámadásba, az Emberiség felébredésébe vetett teljes hittel tudtuk végigjárni. Hatalmas erőre, hitre és kitartásra volt szükségünk, hogy a Feltámadó embert – mely az útvonal által a maga teljességében kirajzolódott - sarokpontján átbillentsük. Mit is jelent ez?

 

A Precesszió, azaz a Nagy Világév utolsó, legsötétebb korszakában, a Halak világhónapjában vagyunk, egy új korszaknak - a Tudat ébredésének - hajnalán, amely az emberiség történelmében 25 920 évenként következik be.

Ahhoz, hogy részesei, segítői legyünk a Teremtés egy új oktávba lépésének, emlékeznünk kell! Emlékezni Őseink mágikus tudására, Fény- és Szeretetvallására. Emlékezni pedig csak úgy tudunk, ha visszanyúlunk őseink hagyományához, újra járjuk úttalan útjaikat. Pálos Ősatyáink a mágus táltos tudást, melynek őrzői voltak, gondosan „elrejtették”, hogy a következő, hanyatló korok hanyatló tudatú emberei ne ismerjék fel, ne férjenek hozzá ehhez a tudáshoz. Ezalatt nemcsak fizikai értelemben vett rejtekhelyeket kell érteni, hanem szakrális un. zárakat, időzárakat is. A Pilis csodálatos ősi építményei a legideálisabb geopatikus és szakrális erőpontokban épültek, hogy befogadják, működtessék, és közvetítsék az Égi Szellemi hatóerőket. Kódolt időzáras rendszerek, melyek csak a Kozmikus Idő bizonyos földi pillanatában lépnek működésbe.

Ahogy végigjártuk a Feltámadó ember útját, legfontosabb erőpontjain előkészítettük ezeknek a kapuknak a megnyitását, és összehangoltuk a teljes rendszert, azaz a Test - Lélek - Szellem egységét, hogy az a megfelelő időben működésbe léphessen.

 

 

1.      Koponya út - a Szellem útja

 

A Kőhegyi - összehangoló túra után a második napon a Koponya útját indítottuk a Két bükkfa-nyeregtől.

Két - kettő - amely valójában EGY, hiszen a két teremtő fél - Teremtő Atya és Termő Anya - egyesüléséből születik.

Bükkfa - a fa, mint ősi jelképünk, az Életfát, a Tejutat jelöli, ahogyan az Őstornyok is az Eget a Földdel összekötő Életfát, Világfát jelképezik. A két fa között - az Ősök Útjára vezető Égi kapun - beléptünk a Pilisbe, a Tejút felé.

Bükk/Bárka - áthajózás a magasabb fényvilágokba.

Nyereg - Szkíta lovas-ősmúltunkra, Táltoslovainkra emlékeztet.

 

Tehát elindultunk a Nagy úton, a Tejútra vezető úton, Nimrud Ősatyánk szerető és óvó vezetésével. A Nimrud csillagkép leképeződik a Pilis, különböző pontjain, közülük néhányat most érintettünk. Vállcsillagai: Pilisszentkereszt és Pilisszentlélek, övcsillagai: Magashegy, Rámhegy és Árpádvár. Lábcsillagai: Pilisszentlászló és Visegrád-Lepencefürdő.

Nimrud vállainál éppen a Tejút húzódik, nyilával arra céloz, mutatva nekünk a helyes irányt. A Tejút maga a beavató út, a befelé, önmagunkba vezető út, csakis ezen a szűk ösvényen juthatunk el Istenhez. (Ez időszak alatt, nap-mint nap Tejúttal kapcsolatos jeleket kaptam.)

 

A Koponya

 

 

Ahogy befelé haladtunk a képzeletbeli koponyában, az emberi agy két fontos részével találkoztunk: Kis-szoplák (nagyagy, tobozmirigy) és Nagy-szoplák (kisagy, agyalapi mirigy).

 

Pilisvonal - Koponyaút, a Szellem és Lélek útja

A Kis-szoplák összeköttetésben van az emberiség tudatával, innen érzékel az emberiség. Mint ahogy a Kisagy a Nagyaggyal, úgy az Erdélyt képviselő Kis-szoplák és a Kárpát-medencét képviselő Nagy-szoplák is összeköttetésben vannak egymással. (Ősmúltunkra emlékeztet ez a párosság: szkíta városok is párban működtek, szkíta eleink, pálos atyáink is háttársi testvériségben éltek, szakrális uralkodóink mellett mindig egy pálos háttárs volt.)

Ha meghosszabbítjuk Kis-szoplák - Nagy-szoplák tengelyt, az az emberi koponya hátsó - öreglyuk részét a 3. szem erőcsokrával köti össze. És ha még tovább húzzuk az egyenest, éppen Dobogókőre jutunk.

 

 

További állomások:

Simon halála

Simon = János, Pálos atya, ő a koponya őrzője, halála áldozathozatal volt. (Ennek a pontnak megfeleltethető az emberi koponya harmadik nyakcsigolyája, a régi korokban ezen a ponton történt a lefejezés.)

Vaskapu völgy

Csodálatos, misztikus és nagyon finom rezgésű, szeretetteli hely. Lágy, simogató erők kísértek, a fák lombjai különleges zöld-arany színben pompáztak. Tündérország völgyében az egyik szikla egy hatalmas kapura emlékeztetett, és mellette egy kiskapu, ahol olyan érzésem támadt, mintha a szikla-ajtót elmozdították volna. Azonnal szíven ütött Jézus feltámadása. Hiszen tényleg a feltámadás útját járjuk, a teremtett mindenek és a természet jelez, tudnunk kell olvasni a jelekből!

 

 

 

Pálos ősatyáink és Boldogasszonyunk szerető, gondoskodó védelmét végig érezhettük. Folyamatos ajándékokkal, üzenetekkel erősítettek hitünkben és buzdítottak a kitartásra: rengeteg szederbokrot, forrást hoztak utunkba, rengeteg kereszt alakú, vagy rajzolatú (Atya) és szív alakú (Anya) követ találtunk.

 

Ez a napunk éppen 5-ös nap volt, ami Mária száma. A zarándoklat minden napjának végén Szűz Máriának - Boldogasszonyunknak tisztelegtünk a napi záró szertartásokkal és a Rózsafüzér Imarenddel.

 

 

 

2.      Szent Szellem útja

 

Dobogókőnél végigjártuk a Turul ösvény és a Zsivány sziklák rejtelmes templomvárosait.

E két hely feltehetően szintén összeköttetésben lehetett egymással, hasonló erőterük újra a másvilágban röpített. Lelki szemeim előtt láttam a hatalmas, égig érő erődítményeket, a templomvárosokat, és éreztem az isteni Szeretet és Fény erejének szinte már kínzó hatalmasságát.

 

Zsivány sziklák = szív-árvány, szív zárvány - szeretet kapu, amely az égi üzenetet befogja,

Dobogókő= kő = amely leföldeli azt, olyan, mint egy adó-vevő.

 

Pilisvonal - Köldökzsinór-út         -        a Szent Szellem teremtő útja 

Tudjuk, hogy Dobogókőn volt az emberiség legősibb ÉK URA, Ős Tornya. Az Őstornyok, Zikkurátok fontos eleme a víz, a Szent helyek mindig vizek, források mellett, folyók kanyarulatában épültek.

 

A víz - Őskút - továbbította az Égi rezgéseket a Föld erőterében, a Ley (Delej) háló rendszerébe, segítette a felhangolást magasabb frekvenciákra, így nem véletlen, hogy egy Mária-forrás, mint Ős-Kút itt található.

 

A jeleket, üzeneteket vizsgálva szakrális feltámasztó utunk összesen hét alkalma a mágikus hetes rendszerébe vezet minket.

 

7 = a magyarok misztikus száma, Nimrud mágikus szelleme, és még egy fontos üzenet: az ősi beavató piramisok - a Zikkurátok hétlépcsős toronytemplomok voltak. A hét emelet - hét tér, hét réteg - a beavatások kozmikus erőtereinek gyűjtő és gyújtó pontjai. Úgy éreztük, mi is egy hétlépcsős beavatáson esünk át, lépcsőztünk a beavató szinteken, folyamatosan éreztük a párhuzamos dimenziók jelenlétét. A Feltámadás Útja és a Hétfájdalmú Szűz hét tőrrel átvert szívének ábrázolása is szorosan összefüggenek, hiszen csak áldozatból születhet a feltámadás, az Élet.

 

Ha Dobogókőt összekötöm a Zsivány-sziklákkal és a Kis-szoplákkal a térképen, egy - csúcsára állított - háromszöget kapok, mely a Teremtő női oldalát, a Boldogasszonyi Szeretet jelképezi, míg a Koponya - a Szellem helye - a Teremtő Atya erejét képviseli.

 

Emlékezzünk arra, hogy Szakrális Királyaink beavatása és koronázása kizárólag a Pilisben történhetett, ahol a legmagasabb szintű beavató Teremtő Férfierőket csakis egy Boldogasszonyi természetes női erőtérben kaphatta meg, így valósult az EGY szent eszméje, az Atya és Anya EGYütt.

 

A Szent Hármasság, az egyhármasság - hármas egység eszméje pedig a Szent Szellemmel kiegészülve lesz teljes. (Ezért jártuk be a Turul ösvényt.)

 

Ezt a hármasságot mutatja a Pilis anatómiai hármassága is, hiszen egyrészt anatómiai szív alakú - Boldogasszonyi szeretet erő, ugyanakkor tobozmirigyhez is hasonlít - ami a Teremtő Atya hitben megtartó ereje, de madártestet is formáz - a madár a Szent Szellem, ami a SZER-ELEM, a hit-remény-szeretet jelképe.

 

(Dobogókő kilátóból a Búbánatvölgy felé kitekintve, néhány helység érdekes összefüggésére bukkantam: Zsidó-rét, Disznós-árok, Kisdisznó-hegy, Csehhalál, Bánom-hegy, Bago-kő, Németgyerek halála, Hirschhorn, Vasarc, Ördög küllője hegy... )

 

...és ezután következett a test útja...

 

3.      Test útja - lábak, horgasín, lábfej

 

Csobánka

 

Csobánka a Holtpontján átbillenő, feltámadó alak sarokpontján, holtpontján fekszik. Itt található az Oszoly-hegy, amely a Föld legnagyobb számú és legerősebb Ley (Delej) vonalainak találkozási pontja, erőgyűjtő és szétosztó hely (oszoly = oszolj), a Pilis szívének saját, különálló erőtér rendszere. Az Oszoly a Pilis Úr asztala, oltára, mely oroszlánra hasonlít, előtte három hegy (Csúcshegy, Nagykevély, Kiskevély). Itt többszörös egyiptomi őstörténeti kapcsolódást fedezünk fel. Az Oszoly oroszlánja és előtte a három hegy kísértetiesen hasonlít az egyiptomi Szfinxre, mely szintén az előtte fekvő három hegyre (piramisra) tekint. Ez a három piramis pedig pont a Nimrud csillagkép három övcsillagára van hangolva.

 

Boldog Özséb Pálos szerzetes rendje pedig az egyiptomi Thébai Remete Szent Pál nevét viseli. Remete Szent Pál az egyiptomi Királyok völgyében remetéskedett, ami pedig szerkezetileg pontosan úgy néz ki, mint a Pilisi Holdvilág árok.

 

Gyönyörű hegycsúcsok váltakoztak, egyik a másik után, egyszer az egyik csúcson voltunk, aztán a másikon, a világ vándorainak éreztük magunkat, igazi mágusoknak; „hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok!”. Az út során érezhetően különböző fényterekben, dimenziókban jártunk. Ezt igazolta az a hatalmas alvásigény, ami a teljes zarándoklat ideje alatt néha a napi 15-20 órát is meghaladta.

 

Csobánka, Macska barlang

 

A barlangnál újabb hátborzongató Jézus-élmény. A barlangból kifelé jövet a beszűrődő fény és a tátongó lyukat formázó bejárat ismét a feltámadásra emlékeztetett:

 

„Nincs itt, hiszen feltámadt!”

 

4.      Záró nap - Életfa ültetése - az öl, az anyaöl és a szakrális csokorerő

 

Mindazt, amit végigjártunk, mindazt, amit kaptunk, elültettük. Elültettük a MAG-ot, mágus őseinktől kapott Mágustudást Boldogasszonyunk ölébe, hogy abból új élet foganjon. Összekötöttük a feltámadó ember erőpontjait, ezzel felfényesítettük Nemzetünk feltámadásának útját. Jézus Urunk az út során jelezte, hogy dolgunkat jól végezzük, zárónapunk éppen 6-os nap volt, amely Jézus száma.

 

Zárónapunk előtt az Apajpusztai Boldogasszony Ünnepen is elültettük Boldogasszony fáját, és hoztunk egy gyönyörű népdalt, mely Zarándokutunk záró szertartásának és egyben sokunk kedvenc népdala lett:

 

Hallod-e te szelídecske

 

Hallod-e te szelídecske!

Leány vagy-e, vagy menyecske?

Nem vagyok én szelídecske,

Sem leány nem, sem menyecske!

Mert én kerti virág vagyok,

S a harmatért majd meghalok.

Mert én kerti virág vagyok,

A harmatért majd meghalok.

 

Boldogasszony lánya legyél,

Áldást hozzál, áldást vigyél!

Szépen termő rózsafája,

Örömet hozz a világra.

Áldást hozzál, áldást vigyél:

Boldogasszony lánya legyél!

Bimbót teremj, s rózsaszálat,

Sosem ér majd semmi bánat.

 

Boldogasszony lánya vagyok

Napfényt hívok, Holdfényt adok

Gyöngyharmatos Boldogasszony

zengő fénye bennem dalol

Mint szépen termő virágszála

Áldást hozok e Világra

Áldást viszek, áldást hozok

Boldogasszony lánya vagyok.

 

Schmidt Brigitta – Thébai Remete Szent Pál csoport, Magdalai Mária csoport