A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Szeptember 8.

December 8.-ától – Szűz Mária szeplőtelen fogantatásától - eltelt 9 hónap, és ünnepeljük Szűz Mária születését. Ezt hívjuk KisBoldogasszony-nak.

(A régiségben Kisasszonynak hívták ezen ünnepet, mert a hajadon leányokat, akik még nem fogamzó képesek, illetve akik még nem adtak életet gyermeknek, így nevezték. Csak később lett általános a Kisboldogasszony elnevezés.)

Érdekes módon, egyik evangélium sem említi Szűz Mária születését. Csak apokrif - nem kanonizált - iratokban lehet olvasni róla. Például Máté pszeudo-evangéliumában elég részletesen tudósít Mária születéséről, bár folyamatosan Júda törzséről és Izrael népéről ír, holott egyéb iratokban, mint pártus hercegnő szerepel. (Máté a kanonizált evangéliumát arámi nyelven, kifejezetten zsidóknak írta. Ezen apokrifjét is valószínű, hogy zsidóknak szánta, ezért szerepel benne Mária zsidóként.)

 

Hyeronymus (342?-420?), mai ismertebb nevén Szent Jeromos egyházatya őrizte meg a rég elfeledett fontos közlést Mária és Jézus Galileai születésével kapcsolatban: „Mária Názáretben született és az Úr templomában nevelkedett. Apját Jóakimnak, anyját Annának hívták, anyja (mármint Mária anyja, Anna) is, Názáreti születésű volt, atyja pedig bethlehemi.” Ezt azzal kell pontosítanunk, hogy Názárettől 6 km-nyi távolságra volt a galileai Bith-lahmi, a mára már – teljesen tévesen – a júdeai Betlehemmel azonosított település.

Jézus urunk népességhez kötött születését felvetni vagy vitatni teljesen téves feltételezés, mert nem emberi akaratból született, és bár az emberré alakulás folyamatán ment keresztül, csak az a lényeges, hogy e tekintetben Mária fiaként született. Csakis Mária esetében merülhet fel egyáltalán a népiséghez tartozás kérdése. A korai görög nyelvű szent iratokban Mária jelzője: Parthenos = Párthiai = Szűz. Így értelmezhető a parthenogenezis (szűzönfoganás) kifejezés. (Prof. Dr. Zachar József írásából részlet. A témáról bővebben: „Az EGYség üzenete” III. kötetében.)

A nyári időszak után majd lassan elkezdődik a bent-nek az ideje. (De még hátra van a betakarításnak a java!) S míg kint a férfi volt az Úr – ezt mutatja a Nap is, hiszen sugározza a férfierőt bőségesen – addig a bent az asszony időszaka, az asszony az Úr. Erre a benti, női időre készít föl a Kisboldogasszonnyal megnyíló Mária ünnepek sorozata.

A Nap jelenti be a halálát e napon. Úgy mondták a régiek, hogy „penge éllel kel fel a Nap”, vagyis tisztán! Ebbe a tiszta fénybe ők, a régiek még bele tudtak nézni. És mi?

 

„Az arany bölcsőben, tiszta hófehérben,

Alszik Szűz Mária mennyei nagy fényben,

Szemeit lehunyja, kezeit kinyújtja,

Gábriel angyallal beszélget álmába’.”

(archaikus ima)