A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Örök értékek

Örök értékek
Hit, Szeretet, Remény és Erkölcs

Verses Szentírás - XXIII. ének: A Szentlélek eljövetele
„Távol - a Sion hegyén,
... Kilencz óra tájban lehetett az idő,
... Viharként közelít a mennyei erő,
… És megállapodván az épület felett,
Hol az apostolok összegyülekeztek.
…Rózsaszínű felhőn angyalok jövének,
Melyek azt hirdetik: hogy jön a Szentlélek.
…nyílik az ég s mint villám fénye,
Mennyei fényözön száll a ház felébe,
…odabent az apostoloknak,
Mint mennyei gyertyák, tűznyelvek állottak.
Minden egyes tűznyelv annak volt a jele,
Hogy reájok szállt a Szentlélek kegyelme.
Felzendült az ének bent az épületben:
’Jöjj el vígasztaló Szentlélek Úr Isten!’…”

Részletek Varga Lajos – (sz.1855. Biharkeresztes) búcsúvezető szentember, pap, költő, orvos - Verses Szentírásából)

 

Az erények, mint örök értékek, azok a lelki tulajdonságok, amelyek az embert kiemelik azokból a rétegekből, amelyek őt mulandóságba rekesztették. Ezek az erények fokról fokra nyitják meg azokat a képességeket, amelyekkel a szellem a halhatatlanságban, az örökéletben értékessé tudja tenni magát, a világmindenségnek akármelyik pontjára küldjék is. Ezek az örök értékek változásnak alávetve nincsenek, az ilyen szellem által tehát a Teremtő Isten akarata megy végbe, és így a teremtés terjed, nagyobbodik.
Az ember világában sem lényegtelen, hogy ki miben munkálkodik, mely irányban fejleszti képességeit, mi ragadja meg őt, milyen célt tűz maga elé, és hogyan, miképp akarja azt beteljesíteni, amit rá, az Örökkévaló Teremtő Isten bízott.

Mindenki, aki valamit cselekszik, - Remény alatt cselekszi. Tehát ez a reménység, amely az ő életének tartalmat ad, célt tűz eléje. Hiszen ha ez nincs, akkor nincs, ami őt sarkallja, ami munkára ösztönözze, ami eredményekkel biztassa, ami őt kiemelje a mozdulatlanságból, tehát ami az életet széppé, tartalmassá tegye. Az embernek tehát reményének kell lennie.
A remény olyan valami, ami messze ellát, és messzi célokat jelez az embernek, de mindig csak a legközelebbi állomást mutatja. Az ember lelke azután, amikor ezt az állomást elérte, megpihen, új erőkkel, új világosságokkal telik meg, és ezzel ismét a legközelebbi állomásig halad előre.
A ti reményeteket sohase engedjétek elhervadni, mert az jó, igaz, és örök érték, és ezzel a jóval magatoknak olyan jövőt teremthettek, olyan állapotokat hozhattok létre, amelyek akkor is dús termést eredményezhetnek a ti részetekre, ha itt a múlandó világban nem is láttok belőle semmi eredményt. Különben miért ültetne a Nagyapa fát az unokáinak? Különben miért írnák felmenőink az ősi Bibliába a családfát és hagyományoznák különös gondossággal az utódokra?

A Hit erénye az, amely az Igazságot tartalmazza, mert az ember lelke hitből táplálkozik. A hit az, ami az ember lelkének minden körülmények között tájékozódást nyújt az örökkévalóságban is. A hit mögött mindig feltétlen és abszolút igazságot sejt és érez a lélek. Ha a hit igazsága csalódássá válik, akkor megszűnik a reménység is. De ha a hit mindvégig rendíthetetlen maradt, akkor ez az Igazság messze előrevetíti fényét a hitben, és annál nagyobb reménységet ébreszt a lélekben.

A Szeretet erénye – a legfőbb törvény, az Élet Törvénye. Márpedig az élet él, és élni akar, mert mostani időnkben a LÉT, a TÉT! A szeretet életet adó reménységét és hitét Jézus tanítja és adja át a Hegyi Beszéd törvényeiben, mely által Atyja új birodalmát, a szeretetre épülő földi királyságot mutatja meg.

Az Erkölcs – az Erő Kulcsa. Az erkölcs, mint örök érték fényinformációit génjeinkben hordozzuk. Az emlékezés segít előhívni. Jót, s jól tenni, érezni, gondolni. Felmenőink, őseink tiszta hite, haza- és Istenszeretetükben rejlő reménysége, becsülete, igazszólása adja számunkra azt az erőt, mely vérünkben van.  Ne felejtsük a gyökereinket!

Ezért tehát nem mindegy, hogy ki mit és hogyan hisz, - nem mindegy, hogy ki miben reménykedik, mi után vágyódik, mi után törekszik. Keressétek az Isten országát és annak igazságát, hogy még itt a földi életetekben megismerjétek, hogy ne a hiábavaló és értéknélküli cselekedetekkel hozakodjatok elő, hanem az igaz hit és remény által, az örök értékek által kapcsolódjatok az örökkévalósághoz.

Jöjjetek a forráshoz, amelyet a Szentlélek, a Szent Szellem nyit meg számotokra, merítsetek belőle, tápláljátok lelkeiteket, hogy megismerjétek a Jót és Igazat, amely örök, és az örökkévalósághoz kapcsol titeket!

Jöjjetek a Kiáradás forrásához, hogy tudjatok Jók és Igazak lenni, hogy tudjatok az életetek napjaiban és perceiben Jót és Igazat létrehozni, hogy Jóval és Igazzal telítsétek meg azt az időt, amelyet a múlandóban tölthettek, hogy ezeket a ti cselekedeteiteket az örökkévalóba áthelyezve, mint örök értékeket találhassátok meg!

„Bárki kapja, mindnyájunk javára kapja...
Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a lélektől,
a másik a tudás adományát ugyanattól a lélektől.
Bárki kapja azonban a Szentlélek adományait, mindnyájunk  javára kapja.”
(I. Kor. 12, 7-9)

2013. Pünkösdre várva                                                                                     

 v. Joó Katalin