A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

A Végidőkről

János evangélium 14/21 ígérete alapján
prófétai módon kapta és írta:

BERTHA DUDDE

Ezek az írások valláson felülállók!
Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát , amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai
időkben az embereknek hozzáférhetővé tegye.

 

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

Német eredetiből fordította, és közreadja:
G. Szieger Magda

1913-2001

2007

 

VÉGIDŐK…
János lev. II.; 18, 23-25, 15-17, 8,9, 4, 3, 6

Az utolsó idő eljött;
és miképpen hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő,
most is sok Antikrisztusok kezdettek lenni,
a honnét tudjuk, hogy az utolsó idő jelen vagyon.

Aki tagadja a Fiút, az Atya is nincsen annál:
valaki vallást tészen a Fiúról, az Atya is vagyon annál.
Amit azért hallottatok eleitől fogva, ti bennetek
megmaradjon. Ha megmarad bennetek
amit eleitől fogva hallottatok, ti is a Fiúban
és az Atyában maradtok.
E pedig amaz ígéret,
amelyet ő ígért nénkünk, tudniillik az örök élet.

Ne szeressétek e világot, se azokat,
melyek e világban vagynak.
Ha valaki szereti e világot,
nincsen abban az Atyának szerelme.
Mert minden valami e világban vagyon:
a testnek kívánsága, szemeknek bujálkodások,
és életnek kevélysége, nem az Atyától vagyon,
hanem e világból. És e világ elmúlik,
és az ő kívánsága is; aki pedig az Istennek
akaratját cselekeszi, örökké megmarad.

Viszontag új tudományt írok néktek,
mely igaz mind ő reá a Krisztusra nézve,
mind ti reátok nézve;mert a setétség elmúlt,
és amaz igaz világosság immár fénylik.
Aki azt mondja, hogy ő a világosságban vagyon,
És az ő attyafiát gyűlöli,
mind az ideig setétségben vagyon.
Aki ezt mondja: Esmérem őtet,
és az ő parancsolatait meg nem tartja,
hazug az, és abban nincsen igazság.
És ezáltal tudjuk meg, hogy őtet esmérjük,
ha az ő parancsolatait megtartjuk.
Aki azt mondja, hogy ő benne lakozik,
annak úgy kell járni, amiképpen ő járt.