A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

A Termékenység Ünnepére szervezett zarándokút

A Termékenység Ünnepére szervezett zarándokút

Káli medence – 2016

A tanítást lejegyezte: Horváth Melinda – Magdalai Mária csoport 2016

 

 

„A Kárpát-medence a boldogok országa volt. Boldogoknak a Magyarokat hívták, Mákár, Mágár, Mágária, mert hisz Boldogasszony által voltunk boldogok, Boldogasszonyi hitvallásunk a fényvallás által. Ősi fényvallásunk legnagyobb ünnepe volt a nagy tavasz ünnep, a termékenység ünnepe, amit mi így ünneplünk meg ezzel a Káli medence bejárással.

Ha Boldogasszony és ősi fényvallás, akkor ebben az ősi fényvallásban a Nap a Teremtő Atya jelképeként jelenik meg, a Hold Boldogasszony jelképeként, és a Gyermek, a gyümölcs, az ígéret, szeretet, szerelem képe, a Vénusz bolygót testesítette meg az ősi szentháromság jelképrendszerében. E jelképrendszer alakul át a törvényszerű precessziós fényzuhanás vonatkozásában a Halak/halál, világhónap közeledtével és Jézus Krisztus Úrunk megváltó müködése által megújítva úgy, hogy immáron az Atya, Fiú és a Szent Szellem (vagy Szent Lélek). Nem cserélődött fel csupán így mentődött át. Atya, Fiú és a Szent Szellem(vagy Szent Lélek), vagy Atya, Anya, Fiú, - ebben a vonatkozásban az angyali üdvözlet jelenik meg, mint az Atya, Anya, mint Kisboldogasszony, Fiú, mint Jézus, aki a Világ váltságáért érkezett, hogy a sötét erők által testünkben lekötött fényrészecskéket felszabadítsa, Máni, a Pártus próféta, Jézus Krisztus apostola - ahogy önmagát nevezte - tanítása szerint. Ezt tanította kelettől nyugatig. Ha azt a variációt vizsgálom, hogy Atya, Fiú, Szent Szellem – Szent Lélek, ebben a vonatkozásban sincs semmiféle hiba, mert az Atya jelen van, a Fiú jelen van. A Szent Szellem latinul is, görögül is nőnemű. Aki ezt tudja, pontosan tudja, hogy nem tudják a nőt kivenni a fény, a szeretet, a termékenység és az élet örök folyamatából.

Mi is a Szent Szellem? Ha már a női minöségről beszélünk. A Szent Szellem maga az élet folyamata, mert az Atya az Ige, - és „vala az Ige”. Ez az egyenlő szárú kereszt. Az egyenlő szárú kereszt elkezd forogni ami ősi népművészetünkben, hagyományunkban, svasztika, forgó rózsa, nap rózsa, tekerőlevél néven, ezer néven és ezer népművészeti faragás és himzés és ábrázolás vonatkozásában megtalálható. Ha az Atya teremtői akarata mozgásba lendül, a fény forogni kezd, akkor – „lőn világosság”. Az Atya két pólusát, teremtői és működtető erejét nyilvánítja meg. De, hogy ebből az erőből valóban, ebből a tűzből, fényerőből élet fakadjon maradandóan, ne csak egy pillanatra, ahhoz szükséges a víz, vagyis, az Anya, vagyis Boldogasszony. És a tűz és a víz által lehet csak életet fakasztani, mint ahogy a forrás is fakad. És lám-lám van, hogy a tűz és a víz kioltja egymást, de a tűz és a víz egymásrahatásából, csupán ebből keletkezhet élet.

Atya, Anya és akkor a Szent Szellem, hogy jön ide? Ha egyrészt nőnemű akkor meg is van a válasz. De a Szent Szellem maga a Turul, ami a mi ősi motívumunk. A Turul a lélek szimbóluma, mint madár, ami lehet nálunk a sólyom, Amerikában az Andok lábainál a kondor, a Kaukázusban, a Himalája hegyei fölött a sas. De mindenütt ugyanaz a mondanivaló,  a lélek szimbóluma: Turul, a Lélek ereje. Sumir ékíratos táblán le van róva egy olyan róvás, egy olyan ék jel, ami úgy olvasható, hogy TUR.UL.LU, ami annyit jelent, hogy Tejút. A Tejúton közlekednek a lelkek, ami a lelkek országútja. Az ősök, a hősök útja. A Szellem útja. A garabonciás útja. A mágus tanuló útja. Csaba királyfi útja. A tündérek útja. És még ezer néven nevezi szerelmetes hagyományunk.

A Szent Szellem tehát egy áradás, egy erő, erők áradása, egy üzenet, az élet, a Teremtő és Boldogasszony üzenete. Vagyis magának az Atyának a teremtő ereje és Boldogasszony termő ereje, maga az Élet és a Szeretet.

Mi más lehetne a mi ősi szimbólumunk, mint a Turul, amelyből mindez kiolvasható. Mint ahogy a régi, ősi imádság is mondja:

„Égen megyen egy kis madár,                                                                 

De nem madár az, szárnyas angyal,

Szárnya alatt a szent oltár,

A szent oltárban az igaz hit,

Az igaz hitben a Boldogasszony.

 

...És ebben a megnyitult boldogasszonyi égi kapun lépünk a Pilisből át, hipp-hopp, egyik lábunk itt, a másik ott, - a Káli medencébe. Eme nevezetes ünnepen a Pilis és a Káli-medence egyforma felharmonikuson oszcillál, mindkettő a környezetétől eltérően, de mégis azonos frekvencián rezonál és árad.

Káli medence Kál Horkáról van elnevezve, aki Árpád fejedelem vitézlő hadaival érkezett, visszajövén a hazatérőkkel. Hatalmas vitézlő nemzetség. Az ő nevét őrzi a Káli medence. A Horka pedig hadvezért jelent. Ami a magyar részen Horka, az Erdélyben a Gyula, hadvezető, a legfőbb vezérkari főnök. Mind a kettő keresztnévvé minősült az évszázadok során. A Horka és a Gyula hadvezért, vezérkari főnököt jelent. Ha a vezérkari főnök a Balaton felvidéken telepedik le, akkor mennyire fontos az a terület. Maga a vezérkari főnök védettsége alatt áll, mert maga a nemzetsége telepszik oda. Mint ahogy a Pilis mindig királyi központ, királyi birtok, központi, királyi terület volt. Itt is megint az összefüggés a Pilis és a Káli medence között hadászati szempontból is, energetikai szempontból is. A királyi központ mellett, annak közvetlen közelében a legfőbb védelmi hadvezéri terület gondoskodik a legmegfelelőbb védelemről.

Ez a Pilis-Káli fő tengely nagyon fontos a nemzetmegmaradás, a szellemiség, az ébredés vonatkozásában. Az a honféltő, honszerető állapot, ami a mi vitézlő és lovagi ősi-ősi több ezer éves eszményünk, Szent László királyban csúcsosodott ki. Szent László király, Boldogasszony lovagja, Szűz Mária választott vitéze. Boldogasszony lovagjaként ő az első lovagkirály. Ezt az eszményt Szent László az ezres évek elején, 1100 körül honosítja meg Európában, és a világban. Szent László tanítása, életpéldázata, vitézsége alapján érkeztek ide hozzánk tanulni lovagiasságot, ennek eszményét és gyakorlatát francia honból és egész Európából. Ha Szűz Mária választott vitéze, akkor a – vitézség is. Mindaz a vitézség, amely a pártusoknál ragyogott, tündökölt a legfényesebben, hiszen a római birodalom adófizetője volt a Pártus Birodalomnak. Őseiktől, a Hettitáktól örökölték a vitézi magatartást. Hiszen a Pártusok már vitézt avattak és lovagot avattak. E nemes hagyomány a honvisszatérés, fáradságos, küzdelmes, hosszú évtizedei, évszázadai során nem működhetett, mert akkor nem ez volt a feladat, akkor haza kellett jönni, visszaszívott, visszahívott minket az anyaöl, hová újra visszajöttünk megpihenni és erőt gyűjteni. (Még ennek éljük a végét most, ennek az elgyengülésnek és erőgyűjtésnek.) Ennek okán szünetelődött és majd Szent István éleszti újra a hagyományt, amely aztán végig abban csodálatos kozmikus és misztikus Főnix ciklusban Szent István királytól igazságos Mátyásig bezárólag ragyogott és működött. És aztán meghalt Mátyás, oda az igazság, oda a lovagság, oda a vitézség. Jön a török hódoltság, a Habsburg pusztítás. Mátyás halálával elindul a Halak világhónap utolsó Halak dekanátusának 720 éve, amelynek a végét morzsolgatjuk, és amely a Vízöntő paradoxon tanításáról híres. Amelyben tudjuk, hogy egyszerre  működik a Halak/halál zóna, a Vízöntő pusztító, de egyben tisztító áradatával, ami ráadásul még tetéződik a Bakból átköszönő Mérleg hatásokkal, ami azt jelenti, hogy folyamatosan 720 éve mérlegelés alatt, ítélethelyzetben vagyunk. Mátyás halálával Jézus végleg nagykorúsított bennünket, nincs vezetőnk, önmagunkra vagyunk utalva. És aki nem építette be magába Jézust, hogy továbbra is Jézus vezetése alatt álljon az könyörtelenül kiszelektálódik. Elviszi az áradat a gyöngét, a kétkedőt, a tévelygőt, a bűnőst. Hatalmas tisztulásban vagyunk. Egyben a Mars és a Vízöntő csillagkép hatása alatt álló 2016-os év első fertályában, amikor is febr.- márc.- ápr.-ban tevődik át ténylegesen a tavalyi Jupiteri és Baki állapot a Marsi - Vízöntő hatásba, - máris láthattuk, hogy soha nem látott körülményekben haltak meg emberek. Különösképpen április hónapban. Statisztikai adat, hogy az elmúlt évtizedek, évszázadok alatt - leszámítva a háborús időszakokat, - még azt is túlteljesítette a 2016 április hava az elhalálozottak, elhunytak, eltávozottak számával. De ebben nem csak a pusztulás, tisztulást láthatjuk, hanem azt a sorsdöntő, sorsfordító kozmikus pillanatokat is amikor Szent Mihály megfújta kürtjét, fönt is soroznak, toboroznak. És elment az összes öreg katona és elmentek azok is akik nem tudták, hogy Isten katonái mert nem mundérban védték a hazát. Elmentek a katonák. Végkép elmentek a Dont megjártak, a gulágról hazatérők, a hadifogságból hazatérők, az üldözőttek, a kitelepítettek, a bebörtönözöttek, a csendben szenvedők. Elmentek, hogy mire a termékenység, a nagy tavasz ünnep kinyílik, amikor Boldogasszony öle újra termékennyé fordul, ők újra sorba álljanak, újra jelentkezzenek, újra tisztelegjenek most már a Legfőbb Hadúr előtt. Átkeltek a Szivárványhídon, ott állnak és tisztelegnek. Szent Mihály besorozza őket. És van, aki a szellemi fronton folytatja küzdelmes harcait, van, aki pedig a Termékenység Ünnepén újra megkapja a földi katonakönyvét és újra érkezik a Holdbölcső járatával…

Sorsfordító időpillanatok. Ezért rendkívül nagyon fontos a mostani három napunk, hogy derűvel, vidáman, de nagy belső késztetéssel és tisztelettel, kitárulkozással és munkálkodó lélekkel járjuk meg ezt az utat.

És egy erődtemplomba megyünk. És nem elkanyarodva a mondanivalóm első mondataitól, valaha a boldogok országa voltunk és azért kell dolgoznunk, hogy újra azok lehessünk. Ennek okán minden templomunk valaha katolikus – egyetemes volt. Nem római, nem judeó, csak katolikus, vagyis egyetemes.

Az idők során, amikor az 1400-as évek végén, az 1500-as évek elején a reformáció, a protestántizmus szelleme végigsöpört Európán, Luther Mártin, Kálvin János hatására más szellemi irányzat nyert teret. Éppen ezért az ősi katolikus templomainknak jó része ma református és némileg átépített, átalakított. Az Időszerű gondolatokban írtam erről, tudnunk kell, hogy ez nem feltétlenül rossz, hisz a katolikus templomok úgymond tisztaságra való vágyakozása okán lemeszelt ősi freskók így megőrződtek az évszázadok zivataros történelmi csapásai idején.

Illik tudni, hogy a reformátusoknál lelkipásztor vagy lelkész úr a pap megszólítása és „áldás-békesség” a köszönési forma, válasz: „Dicsőség Istennek.”

Míg a katolikusoknál plébánosnak nevezzük a papot és „Dícsértessék a Jézus Krisztus.” köszönés járja, válasz: „Mindörökké! Ámen. ”

A lutheránus pap is Lelkész Úr megszólítást kap.”

 

 

A tanítást lejegyezte: Horváth Melinda – Magdalai Mária csoport 2016