A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

PÉLDÁZAT A MAGVETŐRŐL

PÉLDÁZAT A MAGVETŐRŐL

 

A magvető példázata Jézus egyik legismertebb példája, amely az emberi szívről, annak állapotáról, Isten Igéjének befogadó készségéről ismerteti meg az embert.

Azt mondja az Ige: „Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld...”

Vesd a magot! Ez a te feladatod. A többi a mi Urunké.

                                                                   

 

Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala Őhozzá, monda példázat által: (Mát. 13,1−23. Márk 4,1−20. )

 

 

 

 

 

 

5. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát: és magvetés közben némely esék az útfélre; és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt.

 

6. És némely esék a kősziklára; és mikor kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége.

 

7. Némely esék a tövisek közé; és a tövisek vele együtt növekedvén, megfojtják azt.

 

8. Némely pedig esék jó földbe; és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza.

Ezeket mondván, kiált: Akinek van füle a hallásra, hallja.

 

9. És megkérdék az Ő tanítványai, mondván: Mi lehet e példázat?

 

10. Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek. (Ésa. 6,9. Márk 4,12. )

 

11. A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde.

 

12. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják; aztán eljön az ördög, és kikapja az Igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. (2Kor. 2,11. 4,3. 2Thess. 2,10. Jak. 1,23. 24. 1Pét. 5,8.)

 

13. És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az Igét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.

 

14. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén, az élet gondjaitól, és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. (Mát. 19,23. 1Tim. 6,9. 10. 2Tim. 4,10.)

 

A jó földbe esett mag

 

15. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott Igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek állhatatossággal. ( Ján. 15,8. 16. )

„…bevetéskor magyar Ember csak mezítelen lábbal lépett az Anyaföldre…”